Nemokami skelbimai Sellis.lt

Nemokami Skelbimai

Baneriai Užsiregistruoti Prisijungti
Užsiregistruoti Prisijungti
 

Skelbimų kūrimo ir skaitymo taisyklės

        1.Kliento teisės ir pareigos

 1. Neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:
 2. Nenaudoti Paslaugų ir/ar Nemokamų Skelbimų Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų SELIS.LT teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, SELIS.LT serverio saugumui, vientisumui ar riboti SELIS.LT galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis SELIS.LT teikiamomis paslaugomis;
 3. Nelaikyti, neskelbti, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio Turinio, o taip pat bet kurio kito Turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę SELIS.LT;
 4. Neskelbti ir neplatinti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises;
 5. Nesinaudoti Paslaugomis ir/ar Nemokamų Skelbimų Svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
 6. Neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;
 7. Nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su SELIS.LT tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus;
 8. Nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Nemokamų Skelbimų Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Nemokamų Skelbimų Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t.
 9. Viename Skelbime reklamuoti ir/ar skelbti ne daugiau kaip vieną prekę ir/ar paslaugą, taip pat nereklamuoti ir/ar neskelbti kelių tą pačią prekę ir/ar paslaugą reklamuojančių Skelbimų.
 10. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse.
 11. Atsiskaityti su SELIS.LT už teikiamas Mokamas paslaugas.

        2.Sellis.lt teisės ir pareigos

 1. Bet kada nepranešęs Klientui keisti Nemokamų Skelbimų Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas, Nemokamų Skelbimų Svetainės pavadinimą ir (ar) interneto domeną, kuriuo Nemokamų Skelbimų Svetainė pasiekiama. Klientas supranta ir sutinka, kad SELLIS.LT niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.
 2. Laikinai apriboti visos ar dalies Kliento Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą;
 3. Bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Nemokamų Skelbimų Svetainės Skelbimus ar bet kokį kitą Turinį, jei, SELLIS.LT nuomone, jie pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai morale.
 4. Keisti Skelbimus ir bet kokį kitą Turinį, įskaitant, bet neapsiribojant Kliento statuso pakeitimą iš privataus asmens į juridinį asmenį, jei Klientas pateikė klaidingą informaciją ir/ar pažeidė šių Taisyklių nuostatas.
 5. SELLIS.LT turi teisę bet kada Nemokamų Skelbimų Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Nemokamų Skelbimų Svetaine būtų patogiau naudotis.
 6. SELLIS.LT turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Nemokamų Skelbimų Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones SELLIS.LT turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.
 7. SELLIS.LT turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip metus ir joje nėra pinigų.
 8. SELLIS.LT turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip du metus net jei joje yra pinigų.
 9. SELLIS.LT turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Nemokamų Skelbimų Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, SELLIS.LT pateiks Klientui sąskaitą.
 10. SELLIS.LT turi teisę elektroniniu paštu siųsti įvairius partnerių pasiūlymus.
 11. Be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.
 12. Šalys susitaria, kad SELLIS.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Nemokamų Skelbimų Svetainės veiklą.

        3.Sellis.lt Paslaugu užsakymo ir Pinigų Grazinimo Politika

 1. Už mokamas Paslaugas atlikti mokėjimai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai mokama Paslauga nebuvo suteikta dėl mūsų kaltės ir nebėra galimybės jos suteikti (Interneto svetainės veikla nutraukta, konkreti paslauga nebeteikiama ir pan.). Pinigai yra grąžinami tik tais atvejais, jei užsakytos Paslaugos buvo pasiekiamos mažiau nei 90 proc. laiko, kuriam užsakyta konkreti Paslauga. Grąžinama pinigų suma, proporcinga nesuteiktų mokamų Paslaugų laikui. Pinigai grąžinami tokiu pačiu būdu, kokiu buvo atliktas mokėjimas už mokamas Paslaugas, o tuo atveju, jei mokėjimas buvo atliktas siunčiant sms žinutę – Jūsų pasirinktu būdu.
 2. Bet kokios kompensacijos (Paslaugų galiojimo laiko pratęsimas, dalies kainos grąžinimas ir pan.) gali būti taikomos tik tuo atveju, jei Paslaugos buvo pasiekiamos mažiau nei 90 proc. laiko, kuriam buvo užsakyta mokama Paslauga.
 3. Jei mokamomis Paslaugomis naudojatės kaip vartotojas, nurodytos kompensacijų taikymo sąlygos nepanaikina jokių Jums, kaip vartotojui, teisės aktais nustatytų garantijų.
 4. Užmokestis už skelbimus, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog vartotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas jokiais atvejais.

        4.Sellis.lt Paslaugu užsakymo ir Pinigų Grazinimo Politika

 
 
 
 
2024 © datalab.pro
 
 
SUPPER pasiūlymas